Ukrainian agricultural colonies, part 2 of 3 parts #general


Mel Comisarow <melcom@...>
 

Ukrainian agricultural colonies, part 2 of 3 parts

This is part 2 of a 3-part posting on Jewish Ukrainian agricultural
colonies. I would like to exchange information with others who have an
interest in these colonies and colonists. I have at least snippets of
information about the following Jewish colonies/towns [location] and the
associated FAMILY NAMES about which I also have knowledge of
contemporary descendants. In the case of ****FAMILY NAMES**** delimited
by asterisks, I have knowledge of the town of residence but no knowledge
of descendants. The 1858 Russian census of the region exists in the
Zaporozhe archives and I have commissioned RAGAS to extract all of the
census sheets for the following Jewish towns as well as for the Jewish
towns in part 1 of this posting.

Nachaevaka/Peness/Gorki, Jewish Colony No. 6 [N 47o 29', E 36o 44']
(Abandoned in the 1960s)
GORDON, SHNOOKAL

Grafskoy/Proletarsky, Jewish Colony No. 7 [E 36o 49', N 47o 31']
BRUSER, GOLUS/HALLIS, JUDELSON, KAPLAN, KOMISARUK/KOMESAROFF,
ROKOVICH/ROCKS, VINIK, SHERR
**** EPSTEIN, FREEDMAN, GORDON, HAYMAN ****

Priyutnaya/Takni, Jewish Colony No. 8 [N 47o 43', E 36o 40']
YELESHEVICH
****AVERBUKH, BINDER, BLINKOV, BORUKHMAN, BUTSIN, DEDINSKI, DIBIN,
IZRAELIT, IOFE, KIS, KHAIT, KHURIN, MININ, MOSIN, MOSTOVSKI, NEVLER,
NITTS, OVERSHTEIN, PERELMAN, PLATON, RIVKIND, RISOV, SORKIN, TOMSINSKI,
TSADKIN, SHEER, YUKHNIKOV, YALI****

Roskoshnaya/Glushkes, Jewish Colony No. 9 [N 47o 45', E 36o 40']
****NAIMER****

Bogodarovka/Novodarovka/Kovilevsk, Jewish Colony No. 10 [N 47o 47', E
36o 38'] ****AZARKHI, ASRIELI, BELINSKI, BRISKOVSKI, BRUKMAN, VILINOV,
VITKOV, ELKIN, HELPERIN, GORONIN (HORONIN?), DREVIN, DUBROV, ERSOV,
FRUMIN, KAGAN, KADKOVSKI, KATKOV, KHAVKIN, KHANOVICH, KOZINSKI,
LOMONOSONOK, MEZEV, PINSON, PIPKIN, REKANT, STAIKIN, SIGALOV, FRUMIN,
KHAVKIN, KHANOVICH, TSIGANOV, SHLEPCHENOK, SHNOL, SHOGALOV, SHCHULMAN,
SHCHEDRINSKI, TRUBKIN****

Gorkaya/Nazarevitch/Olgofskoy Jewish Colony No. 11[N 47o 44', E 36o 41']
GURBANOV, YELISHEVITCH, GUTKIN
****ARSHINOV, ASINOVSKI, BELYANSKI, BLYAKH, BODNA, BOROK, FREIDENZON,
GIMEL (HIMEL?), GORDON, GORYANSKI, GUREVICH, DROZD, ELIOSOF, ZELBET,
ZLATKIN, KANTSAN, KLEIMAN, KROZ, LEMKOV, LOMOVSKI, MEYEROVICH, MEYEROV,
MOGARAM, NUDEL, OLEVSAN, PAIKIN, PERELMAN, PLINSKI, RAKHMAN, SVERDLOV,
SERKHEL, SLADKOV****

Zelenopole/Meeadler, Jewish Colony No. 12 [N 47o 33', E 36o 50']
GORDON, KALMANOVICH, SVIDLER, ZIPURSKY
****MATVID****
Nadezhnaya/Der Vilner, Jewish Colony No. 13 [N 47o 35', E 36o 51']

Kobilnye/Sladkovodnaya Jewish Colony No. 14 [N 47o 33', E 36o 45']
CHURNY, DUBROVSKY, FLAXMAN, KHAZANA, POGORELSKY, SOROKIN,
VINNIKOVSKY/WINNIKOFF/WEINKLE
****BEREZOVSKY, GOFMAN, GOOTMAN, ITOVICH, KAPITOOLAYA, KHAZANOVICH,
LEVIN, LIFMAN, MILLOV, STERN, STELMAKHOVICH, TALPERKIN****

Zatishe/Bakhers, Jewish Colony No. 15 [N 47o 32', E 37o 25']
****PERLMAN*****

Rovnopol/Lates [N 47o 32', E 37o 15']

Khlebodaravka/Suntsove [N 47o 28', E 37o 24']

Part 1 contains FAMILY NAMES resident in other Jewish colonies. Part 3
will contain Jewish FAMILY NAMES resident in nearby German colonies and
Ukrainian towns.

Mel Comisarow
melcom@...

Join main@groups.jewishgen.org to automatically receive all group messages.