BOF #belarus


JAGTuerk@...
 

I am interested in BOF for the following:

SILBERKVEIT/ZILBERKVIAT Chomsk Kobrin Grodno
SILBERKVEIT/ZILBERKVIAT Pinsk Pinsk Minsk
TULITITSKY/ TULITSKY Chomsk Kobrin Grodno
TULITITSKY/ TULITSKY Pinsk Pinsk Minsk
YANOVSKY Motol Kobrin Grodno
SILVERMAN Motol Kobrin Grodno
TURKIENICH Serniki Pinsk Minsk
KAGAN Glussk Bobruisk Minsk
PISETZKY Glussk Bobruisk Minsk

Jan Tuerk
JAGTuerk@...

Join main@groups.jewishgen.org to automatically receive all group messages.