JRI Poland #Poland translation request from Polish to English #poland


Jenni Hymoff Koeppel
 

Hello fellow could someone please translate a short e-mail >from Polish
to English for me, I got it >from a person who might be related to me
from Biezun but he speaks no English and my Polish is almost nonexistent.
I have asked if he can deal with German but have not yet been answered.

Drogi Jenni
Bardzo dziekuje zatwój lemail.
Mam problem - nie znam angielskiego, korzystam z t³umacza komputorowego.Ale
moja córka, która jest studentk± w Stan Antonio / TX / mo¿e byæ naszym
t³umaczem. Bardzo mnie interesuje Biezun poniewaz moja rodzina stamt±d siê
wywodzi.
W 1880 r. moi prapradziadkowie w Bie¿uniu brali ¶lub pod baldachimem.
Po skontaktowaniu siê z córk± mam nadziejê , ¿e bêdê móg³ Ci wiecej
opowiedziec.
Moje hobby to ¯ydzi i ich ¿ycie z terenu ziemi kujawsko-dobrzyñskiej.
A to Biezun, Drobin, ¯uromin, Lipno, Sierpc, Lipno, Dobrzyñ nad Wis³± ,
Dobrzyñ nad Drwêc±, Rypin, W³oc³awek.
W tej chwili mam go¶ci w Polsce z Izraela moich przyjació³, którzy pochodz±
i z Bie¿unia i z Dobrzynia nad Drwêc±.
Bardzo chêtnie chcia³bym wymieniaæ siê moimi informacjami i literatur±,
któr± posiadam.
Ale to g³ównie w jêzyku polskim.
Pozdrawiam .
Mam nadziejê, ¿e bêdê móg³ Ci wiêcej odpisaæ.
Teraz córka jest na zajêciach.

Thanks again for all your wonderful help!
Cheers, Jenni Hymoff
Canary Islands, Spain
researching
HYMOFF and KADETSKY/FISCHER/ZETTOCK >from Poland
REDLER and KRAVETSKY >from Ukraine
KOEPPEL and BLAHOWETZ >from Bohemia/Germany

MODERATOR'S NOTE: Because this list cannot contain accented characters,
anyone able to help Jenni may want to write her privately to request the
document that needs translation in its original.

Join main@groups.jewishgen.org to automatically receive all group messages.