Subcarpathia SIG #Subcarpathia My 2013 Trip to Sub-Carpathia Ukraine #subcarpathia


Marshall Katz
 

Dear fellow Sub-Carpathia researchers,

I previously asked for people with a connection to Sub-Carpathia
to e-mail me the name of their ancestral town or village. The
response received far exceeded my expectations and I wish to thank
everyone for having taken their time to respond.

If you are new to the list or if your e-mail was inadvertently
missed, please e-mail me again off-list.

For my trip back to Ukraine again, summer of 2013, following is
the consolidated list of towns and villages that I received >from
those who responded.

I will make every effort to visit each one as well as prepare a
follow-up trip report.

If you have content such as old family photos, documents, etc.,
to enrich a KehilaLink web site for any of the towns listed, you
can send it to me now.

Respectfully,
Marshall Katz
Sub-Carpathia SIG coordinator

< http://www.jewishgen.org/Sub-Carpathia/ >

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

The list for 2013 is as follows:

================================

Need to return >from my 2012 trip ( 7 )

================================

Town Name today (Hungarian Name) - comment(s)

* Chynadiiovo (Bereg-Szentmiklos) -
may need to unstack tombstones to photograph them
* Luh (Kislonka) -
access cemetery and photograph tombstones
* Mala Dobron (Kisdobrony) -
cemetery cleared in 2012, photograph tombstones
* Nizni Studenyy (Alsohidegpatak) -
cemetery was missed in 2012, just beyond Pylypets'
* Rakhiv (Rako) -
cemetery cleared in 2012, photograph tombstones
* Uhlya (Uglya) -
cemetery a "Jurassic Park" in 2012, photograph tombstones
* Uzhhorod (Ungvar) -
cemetery cleared in 2012, photograph tombstones

================================

New for my 2013 trip ( 122 )

================================

Town Name today (Hungarian Name)

Badalovo (Badalo)
Barbovo (Bardhaza)
Barkasovo (Barkaszo)
Belki (Bilke)
Bene (Bene)
Benedykivtsi (Benedike)
Berezovo (Berezna)
Bobovo (Tiszabokeny)
Bohdan (Tiszabogdany)
Borzhava (Nagyborzsova)
Bukivts'ovo (Ungbukkos)
Bukovets' (Bukkospatak)
Chepa (Csepe)
Cherna (Csarnato)
Chornoholova (Csornoholova)
Chornyi Potik (Feketepatak)
Dertsen (Dercen)
Deshkovytsya (Deskofalva)
Drotyntsi (Tiszaszirma)
Fanchykovo (Fancsika)
Fertesholmash (Fertoalmas)
Forholan' (Forgolany)
Haloch (Galocs)
Hetynia (Tiszaheteny)
Holiatyn (Oholyatin)
Horinchovo (Herincse)
Hreblya (Felsokaraszlo)
Hudia (Godenyhaza)
Hunjadi (Hunyadi)
Il=E2=80=99nytsia (Iloncza)
Irlyava (Ungsasfalva)
Izky (Iszka)
Kaliny (Alsokalinfalva)
Karachyn (Karacsfalva)
Kholmets=E2=80=99 (Korlathelme)
Khudl'ovo (Horlyo)
Khust (Huszt)
Khyzha (Kistarna)
Klyachanovo (Klacsano)
Kolodne (Darva)
Korytniany (Kereknye)
Koshel'ovo (Keselymezo)
Kosivs=E2=80=99ka Polyana (Kaszomezo, Kaszopolyana)
Kuz'myno (Beregszilvas)
Kvasovo (Kovaszo)
Kybliary (Kobler)
Lazy (Timsor)
Lintsi (Unggesztenyes)
Lopukhiv (Brusztura)
Loza (Fuzesmezo)
Lozyans'kyi (Cserjes)
Lubnya (Kiesvolgy)
Lyakhivci (Lehoc)
Lypcha (Lipcse)
Lyuta (Lyuta)
Majdan (Majdanka)
Mala Kopania (Alsoveresmart)
Mali Heyivtsi (Kisgejoc)
Malyy Bychkiv (Kisbocsko)
Matiiovo (Matyfalva)
Muzhiyevo (Nagymuzsaly)
Nankovo (Husztkoz)
Nizhneye Selyshche (Alsoszelistye)
Novoselytsya (Taracujfalu)
Novoye Selo (Beregujfalu)
Novoye Selo (Tiszaujhely)
Nyzhnii Remety (Alsoremete)
Oleksandrivka (Osandorfalva)
Oleshnyk (Szolosegres)
Onok (Ilonokujfalu)
Orosievo (Sarosoroszi)
Pastilky (Kispasztely)
Perekhrestya (Tiszakeresztur)
Pidvynohradiv (Szolosvegardo)
Popovo (Csonkapapi, Kispapi)
Poroshkovo (Porosko)
Potochok (Kishpatak)
Pryslip (Pereszlo)
Puzniakivtsi (Szarvasret)
Rafainovo (Rafajnaujfalu)
Rakove (Rako)
Repenna (Repenye)
Richka (Kispatak)
Rokosovo (Rakasz)
Roztoka (Rosztoka)
Roztoka (Alsohatarszeg)
Rus'ke (Orosztelek)
Sasivka (Szaszoka)
Sasovo (Tiszaszaszfalu)
Serne (Szernye)
Shalanky (Salank)
Simer (Oszemere)
Smerekovo (Szemereko)
Sokirnitsa (Szeklencze)
Solotvina (Alsoszlatina)
Stanovo (Szanfalva)
Stuzhnytsia (Patakofalu)
Torun' (Toronya)
Trosnyk (Tiszasasvar)
Tur'ya Pasika (Turjavagas)
Tur'ya Polyana (Turjamezo)
Tykhyi (Tiha)
Tysaashvan=E2=80=99 (Tiszaasvany)
Tysobyken' (Tiszabokeny)
Velikiye Komyaty (Magyarkomjat)
Velyatyn (Velete)
Velyka Palad=E2=80=99 (Nagypalad)
Velyki Heyivtsi (Nagygejoc)
Velyki Lazy (Nagylaz)
Verbovets' (Verboc)
Verkhniy Bystryy (Felsobisztra)
Vil'khivka (Olyvos)
Vil'khivtsy (Irhocz)
Vilshynky (Egreshat)
Yasinya (Korosmezo)
Yulivtsi (Szolosgyula)
Zahattya (Hatmeg)
Zapson=E2=80=99 (Zapszony)
Zhnyatyno (Izsnyete)
Zhornava (Malomret)
Znyats'ovo (Ignec)
Zvonkovoye (Haranglab)

/ End /

Join main@groups.jewishgen.org to automatically receive all group messages.