Ukraine SIG #Ukraine List # 2 of jewish surnames from Sumy (Ukraine) #ukraine


Veniamin Tsibka <tsibka@...>
 

Dear members of conference!
The Fund "Algonica" continues to publish the list of jewish surnames,
meeting in documents of State archive Sumy area (Ukraine).

List 2.
√°dministrative-territorial system:
Konotop;
Romny;
Seredino-Buda;
Sumy
(Sumy province, Ukraine).

Family name:
1. Bobkov;
2. Bogrov;
3. Vayner (Vainer);
4. Vilenskiy (Vilensky);
5. Volovic (Volovik);
6. Galderferb;
7. Dvorkin;
8. Dobrovinskiy (Dobrovinsky);
9. Zhitomir;
10. Zacurskiy (Zakursky);
11. Zarayskiy (Zaraysky);
12. Klimenskiy (Klimensky);
13. Korotkevich;
14. Krasovitskiy (Krasovitsky);
15. Lev;
16. Levandovskiy (Levandovsky);
17. Levitin;
18. Lidinf;
19. Lokshin;
20. Lurie;
21. Medvedev;
22. Meskin;
23. Novikovskiy (Novacovsky);
24. Osobov;
25. Osheter;
26. Parason;
27. Rutshtein;
28. Sarkin;
29. Solomkin;
30. Fentsov;
31. Frumov;
32. Tsitserskiy (Tsitsersky);
33. Shafran;
34. Shumyatskiy (Shumyatsky);
35. Ezer;

Wait the publications of the next list.

The Fund "√°lgonica" searches for interested persons, for which will execute
the selection of documents >from State archive Sumy area on jewish themes.

Respectfully yours,
Veniamin Tsibka, vice-chairman
Fund 'Algonica'
Sumy, Ukraine
tsibka@...
algonica@...

Join main@groups.jewishgen.org to automatically receive all group messages.