Ukraine SIG #Ukraine Starokonstantinov birth records #ukraine


Barry E Chernick
 

These birth records are not mine. I have more information >from these
records. If you are interested in any of these records please respond
to me privately.

Year Family Name, Childs Name, Fathers Name, Family from
1886 MARGULIS, Khaya, Neokh Mordkovich, Polonnoye
1890 SHNAIDERMAN, Zlota, Yankel Boruk-Moishe Aronov, Labun
1890 SANDLER, Shoel, Duvid Leib Emovich, Krasilov
1890 LEDERMAN, Pinkhos, Mekash Shmul Srulevich, Zaslav/Izyaslav
1891 GERSHTENBLIT, Yakov Duv, Zul Mozkovich, Zaslav/Izyaslav
1891 TARSKAN, Ber, Moishe Josiphovich, Starokonstantinov
1891 KIPERMAN, Mariam, Moisei Yakovlevich, Nechaev/Nikolayev
1893 KRISIK, Matus, Avrum Abovich, Starokonstantinov
1893 GORNSHTEIN, Meer, Avrum Borukhovich, Ostrog
1894 NUDELMAN, Ber, Mikhel Berelevich, Sharovka/Sharovochka
1894 DUBINSKII, Lev, Yankel Mordkovich, Chernobly
1894 BORINYA, Uron, Boruch Leib Izkovich, Kulchiny
1900 GNATOWSKY, Avraam, Khaim Shimon, Deransky?/Derazhno?
1900 DULGACH, Moishe-Aron, Isei.? Khaim Duvidovich, Starokonstantinov
1900 RAINMAN, David, Jos Khaimovich, Starokonstantinov
1902 KRAMER/KRASHER, Elka, Srul Leibovich, Starokonstantinov
1902 ZIGMAN, Khaya, Shmerel Khaim Meerovich, Sharovka/Sharovochka
1902 KIPERSHTOKH, Meilah, Aba/Awa Zelmanovich, Kulchiny
1903 KALACHNIK, Meer, Idel Meerovich, Kuzman
1903 WOLSHTEIN, Meer-Leib, Moisei Avruomvich, Zaslav/Izyaslav
1903 TENDLER, Moishe, Jos Naftulovich, Starokonstantinov
1904 SHELMAN, Duvid, Mendel Josevich, Starokonstantinov
1904 BOLKHOVSKII, Mordy..., Wolf Leizerovich, Starokonstantinov
1904 BORNSTHEIN, Joseph, Nukhim Khaim Aidikovich, Krasilov

Barry Chernick, Bellevue WA

CHERNICK-Starokonstantinov, Krasilov, Volocisk, Samchik - Ukraine
MITTLEMAN-Tchan (Teofipol), Satanov - Ukraine
SCHULMAN, SHULMAN-Dolginovo, Minsk - Belarus
HOFSTEIN–Svencionys–Lithuania; Krotoschin–Poland; Dresden-Germany
KARP–Minsk, Logoysk, Pleshchenitsy - Belarus
BERCHANSKY–Bobrynets–Ukraine; Winnipeg-Canada

Join main@groups.jewishgen.org to automatically receive all group messages.