Ukraine SIG #Ukraine Re: [ukraine] Israel volunteer sought #ukraine


walker_vlad@...
 

Jeffrey A Miller wrote

I am interested in getting assistance in looking for a surname in the
Kamenets-Podolskiy records.
Thank you.
Jeff Miller
Maryland
I searched old metrical books of Kamenets Jewish community and saw names of children and surnames of their fathers. This is the year 1851.

Children that were born in Kamenets Jewish community in the year 1851

January, the year 1851; Kamenets

Gershko Geilenshtein
Gershko Melamud
Mordko Ralmak
Shulim Lev…son (two letters are not clear in the surname)
Khaye Sa…man (two letters are not clear in the surname)
Sruhl-Gersh Roiz
Ester (daughter of Aletr Vainboim aka Elbirt)
Dvoyre Geilman
Leye Gershintsvat
Perle Serebernik
Khane-Reizia Katiar
Feyge Nudelman
Moyshe-Aron Presman
Shlioma-Khaske Furman (possibly Shmosho-Khaskel)
Malka-Klore Lekacher
Perle Klacher
Khaye-Dina Mermelshtein
Khane Vainshtein
Mariam Mintz
Nakhmen-Aron Furir (the surname is not clear)
Moyshe-Aron Shvartzman
Dovid-Moyshe Dakhman
Itsko-Shmuhl Krotz
Khayem-Dovid Shnaiderman
Khaskel Rekhtman
Sheina-Malke Tulman
Tsipoyre Khaikin
Ester-Gitlya Vaisman
Mikhl Eintsbarg
Three children: 1) Peysekh; 2) Charna; 3) Blima Duvidson
Matus Sheirman
Ikhil-Mikhl Krapis
Tsyrlya (Sore) Neimen
Malka-Pesia Yurist
Genia-Rivka Choikhman (or Goikhman)
Elia-Leyb Vainshtein
Leye Tesler
Reisia Meilman
Yokhved German
Ikhil Lerner
Gershko Vainboim
Yankel-Ruvin Arbman
Yude Kantir
Golda-Rokhl Levin
Feyge Vinikur
Khaye-Sore Genzel
Volko Roizenblat
Simkha-Shmuhl Koifman
Khane-Sheindlya Goldshuhl
Yodko Aizin
Sukher Lapman

February, the year 1851; Kamenets

Sheindlya Kuzner
Reizia Finkilshtein
Sruhl Ludomir
Doba Roisinblit
Abe-Leizor Groisman
Aron-Shmuhl Peltz
Mordko-Leyb Mekelman
Borukh Sitzer
Gersh-Mendel Brondman
Abramko Mekhelevich
Fryma-Shpryntse Goltz (Golts)
Ester Margulis
Dvoyre Vodismats
Rifke Shenkor
Obshia Khais
Sruhl-Mordko Gekhtman
Moshko Perelman
Meer Konvaser (Kanvaser)
Yankel-Yoys Lantsis
Dovid Melamud
Paya (Tsipoyre) Fishbein
Riva-Leye Blekher
Malka-Frida Roizenboim
Leyb-Itsek Roschentsvaig
Manes (Man) Rekhtman
Dovid Zemelman
Mekhel Shtenbarg
Rokhl Egbirman
Gitlya Shtekil
Basia-Sheindlya Roschenblit
Malka Shteren
Sruhl Shulgold
Yoyes Raboi
Beila Grinbarg
Leye Lerner
Brana Semiatitski
Sore-Leye Zilberman
Moshko Bodner
Feyge Veits (Weits)

March, the year 1851; Kamenets

Sruhl Kvashis
Edlia Melikh
Usher-Yoys Bubis (or Melamud)
Reizia Sapir (Sapar)
Mordko Roizenblat
Enta Roizenbarg
Ides (Yudes) Vainboim
Khaskel Ziberman
Leivi (Leyb) Vaisman
Moshko Bitman (or Gitman)
Aron Grinbarg
Sruhl Nodelman
Freyde-Mamtsia Khadachnik
Beila-Tsyrlia Daichman
Lifcha (Libe) Yuris (or Yorist)
Mariam Roitkop
Moyshe-Dovid Bron
Khaye-Zislya Zilberman
Khantsia (Khane) Fridman
Gersh-Vol Vaksman
Sruhl Vatnik
Mordko Melamud
Berko Yurist (Yorist)
Meer Gruzman
Moshko Berag (or Berach ?)
Faibish (Fayvush) Pigrish
Shmuhl-Ber (father: Yankel Tsalel Abramovich)
Yoys Roitman
Mariam-Reizia Geilman
Khayem Mimkha (or Mimka)
Two children: 1) Itsko; 2) Feyge-Etia; surname: Leifer
Khaye-Leye Feldbarg
Itsko Serebernik
Volko Shkolnik
Meer Kushnir
Mordko-Vol Polisak (Poliak ?)
Khayem-Shmuhl Fleisher
Frima Goltsman
Tsivia Shigris
Doba-Feyge Rinbarg
Shovel Dimidbarg
Abram Khinkis
Maria Katz
Sruhl-Gersh Brenesel

April, the year 1851; Kamenets

Pesia Kaplun
Leizor Sheinbarg
Leye-Beila Goldman
Rifke Berggir
Feyge Nissman
Mordko Bergman
Itsko Veitsman
Khave Shikhman
Khaye Tsukerman
Raikhel (Raytse) Berezovski
Shulim-Gersh Yaker
Abramko Tesler
Sruhl-Usher Kushner
Yokhved Stambulski
Golde Tabachnik
Khaye-Sore Shvarts
Two children: 1) Moyshe-Ber ; 2) Khaye-Rokhl; surname: Milman
Khane-Rifke Melamud
Moshko Shto???macher (possibly: Shtokhmacher?)
Geilia-Freida Sheirman
Leyb Melamud
Moyshe-Leyb Gershenson
Benyomen Furman
Yankel Mindis
Itsko Averbukh
Ester Vinokur
Reizia Shapochnik
Menukhe Kramer
Dobrish Liberman
Enta Shraber
Khaye-Perlya (father: Abram Abram Peisekhovich; comment this is how it says in the document)
Tsypra Kestelman
Borukh Goldenshtein
Shabsa Bisekhis
Gavril-Yankel Shvartsman
Tsypa Iribak (?)
Dovid Shneiderman
Shimshn Nimelshtein (or Himelshtein)

May, the year 1851; Kamenets

Moshko Blushtein
Sore-Malka Melamud
Khayem Katz
Elisheve Nudelman
Basia Bezman
Shaya-Ber Geymakher
Sruhl Shapira
Beila Kushner
Mariam Roizintul
Tuvba Yurist
Leye Shnaider
Benia Fraibarg
Abram Baran
Dovid Eikelman
Shmuhl Gluzman
Khaye-Mariam Tendler
Khaye-Mariam Lantsman
Siman Vaserman
Parlia-Khantsia Raitman
Moshko Furman
Khane –Etel Gruzberg (or Eruzberg)
Charna Bas
Nukhim Rendar
Khaye-Reizia Bubis
Ita-Rekhlya Sheir
Rosia Rais
Anchel (Anshl) (father: Simkhe Kopit??)
Zeyde-Zelman Furman
Yoys-Fishel Spektir

June, the year 1851; Kamenets

Khayem Goltzvaig
Mordko Katz
Malka Nodelman
Tsyvia Limonchik
Khayem Berlinberg
Nesia Fishman
Khave Blank
Nesia Shoir
Tuvba Vaserman
Itsek-Mordko Gluzman
Gdalia Goldfarb
Mariam Zaidbarg
Brana Reider
Nekhame Khirik
Sheyne-Malka Rikler
Leyb Waisman
Meer Rubinshtein
Abram-Zus Vitinbir
Benyomen Zefman
Udia (Hodes) Zaltsman
Blima Lisivader
Peiretz Vain
Berko Melman
Sore-Feyge Kitman
Rifke Muchnik
Mendel Piller
Faibesh-Ber (Fayvush-Ber) Ggitman
Rifke-Leye Pistrak
Sruhl-Abram Khazin
Leye Gandelman (Handelman)
Gersh-Leyb Roitman
Ruvin Rubinshtein
Khaye Shreiber
Leye Geilbein
Abram Dvoiris
Khasia-Rukhlya Zevin

July, the year 1851; Kamenets

Tuvba Shpilberg
Pinkas Sapir
Hekha-Rifke Rikil
Nuta Lantzman
Rukhlya Dimant
Mordko Rubinshtein
Duvid-Leyb Nudelman
Duvid Geilman
Roizia Gailperin
Perlia Tukhbinder
Sore Gertzin
Ester Fligelman
Sruhl Entilis
Tsyrlya Gelinshtein
Brana Vishnivetski
Shvartsman (unlawful son of widow Sore-Rifke, daughter of Itsko Shvartsman)
Tsypra Akselrud (Akselrood)
Yankel-Gersh Kushner
Ovshia-Leyb Roizentul
Froim Goldman
Moishe-Gersh Storenik
Yoys-Leyb Shnaiderman
Itsko Feldblat
Feyge-Gitlia Furshtatman
Mekhel Eppilman
Moishe-Nukhim Oft
Khane Shein
Khana Pistrak
Feyge Sigal
Leyb Bergman
Rifke Natenzon
Tilia (Tile) Entilis
Simkha Zinkivetski

August, the year 1851; Kamenets

Meer Smulyak
Elia Shvichnik
Sore Bershtin
Gitlya Roizenblit
Leye Mliker (or Milker)
Udia (Hodes) Lantsman
Zeilik (Zelikman) Aizin
Volko Pulakavski
Khaye Portnoi
Reizia Dorfman
Abram Bretburd
Yokhved Shister
Nessia Benderman
Rifke Udler
Malke Shlechtman
Mendel Poverman
Duvid Rabinovich
Yankel-Yoys Faingold
Mordko Roizenberg
Malke Ulman
Yankel Feldman
Moishe-Idel Shpitzman
Mekhel Sheirman
Abram-Yoys Roizenberg
Bentzion Babk
Rukhlya Kharmas
Reizia Palatnik
Yankel Dikir
Mordko Vaskoboinik
Khayem-Borukh Kofeman
Gershko-Itsek Koifeman
Udia (Hodes) Ggedrish


September, the year 1851; Kamenets

Zeilik Shapira
Khane Shvartsman
Itsko Shapershtein
Zelman (Shlioma) Vainshtein
Etia (Ester) Geilman
Trana-Freyde (Trayne-Freyde) Maniles
Usher Gotisman
Two children: 1) Meer; 2) Mintsia (Mine); surname: Tsitrinel
Mordko Vainshtein
Sheindlya Gologorski
Abram-Meer Zaidman
Abramko Ludlyar (Loodlyar)
Tsyrlia Geilenshtein
Shlioma-Kopel (Shlioma-Yakev) Stanovski
Tsyvia Sigal
Shuhlim-Benia Katz
Leye Shnaiderman
Dovid Gologor
Yankel-Itsek Izrelski
Meer Gruburd (Grooburd)
Khane-Elka Sokletski
Berko Roizinbarg
Abram Ggitelman
Sore-Feyge Shlosman
Shmuhl Shapir
Ester Skipke (Skipka)

October, the year 1851; Kamenets

Shovel-Abram Averbukh (Averbookh)
Leibish Vainboim
Moshko Vaserman
Moishe-Duvid Vaisman
Yankel Gluzman
Shimel-El Eppilman
Moshko Leibenzon
Khave Vizinteil
Yoys Levin
Mortko Fridman
Khane-Mintsia Shvartsir
Sruhl-Mortko Goldinbarg
Itsko Yurist
Freyde-Rifke Muksher (Mooksher)
Shvartsman (unlawful son of Rifke Kapilovski)
Blima Geler
Moishe-Leyb Goldinbarg
Malke Zilberman
Khaye Vizinteil
Two children: 1) Reizia; 2) Perlia; surname: Geilman
Malke Shekhtman
Shaya-Orn Pisterman
Mordko Fishbarg
Itsek-Leyb Ulita??? (three letters in the surname are not clear)
Sheina-Rifke Vainboim
Rukhlia-Leye Roizinbarg
Tovba Nudelman
Freyde-Khane Vaisman
Blima Dinits
Sruhl-Leyb Zlotnik
Sruhl Kulman
Shmuhl M????? (letters in the surname are not clear; Yiddish version of the surname is available)
Itsko Krilivitzer
Moshko Vainer

November, the year 1851; Kamenets

Itsko Galernik
Two children: 1) Shlioma; 2) Zlata; surname Shnaider
Itsko Ziberman
Fradia Poliak
Ester-Enta (or Ester-Khana) Kirman
Yoys-Yoyne Klapir
Mariam-Rekhlya Marmir
Khayem Kestlikher
Tsvetle Khaikes
Rifke Fraiman
Moshko Stolyar
Kiva Melamood (Melamud)
Azril Leiderman
Rifke-Ginda (Rifke-Hinde) Rubinshtein
Ronia Grinbarg
Shulim Feldshtein
Aron Shpilbarg
Moshko Shnaiderman
Malka Beirman
Nessia Grinbarg
Mordko-Leyb (father: Yankel-Ikhil, son of Mendel-Leyb)
Yankel Shlakman
Yankel Litvak
Abram-Khayem Rakhtman
Itsko Shvalbein
Sosia (Sore) Lemlikh
Yankel-Kopel (Yankel-Yakev) Avstrijski
Zalman (Shloyme) Dreiman
Khayem-Yoyel Tendler
Rakhel Ziberman
Khave Gurfan (Goorfan)
Sruhl Katz
Eizra (Ester) Kreil
Tsypa Vesin
Moshko Shlosman

December, the year 1851; Kamenets

Ggenia-Rifke Levin
Dina Piterman
Rakhmil Teler
Sruhl Telenboim
Aron-Moishe Papich
Two children: Mordko; 2) Shaya; surname: Blank
Khane Blokh
Sruhl Lisivader
Shvartsman (unlawful son of Beila, daughter of Ovshia Matseveshleer)
Duvid Kilminik
Moshko Vainurt
Peisakh Grinman
Khane Shatz
Sore Shvartsman
Sruhl-Ber Frimer
Yoys Kisman
Moshko-Vol Gend (or Gendzelman, or Zelman)
Moishe-Gersh Eppilman
Makhlya (Makhle) Feldman
Genia-Enta Katz
Moishe-Duvid Zaidman
Ita Ggekht
Mariam Blushtein (Blooshtein)
Abram-Itsek Mirlis
Sruhl Goldshtein
Aron Pres
Aron-Gersh Averbukh (Averbookh)
Naftula Nudelman
Yoys-Ide Pisterman
Sheindlya Gailperin
Sore Roitman
Gersh Shvartsman
Yankel Zaidman
Zelda Shigris
Meer Sheeirman
Zelda Shuster (Shooster)
Yankel Nudelman (Noodleman)
Moishe-Vol Lisivader
Peiretz Bron
Khayem Geilzaid
Ita Roizinblit
Abram Kofman
Sruhl-Isser Grinbarg
Tessia-Rukhlya Skolyar
Sheindlya Shmira (?)
Ikhil-Mekhel Vaislovich
Zakhari Fraiman
Mindlia-Brana Roitman
--------------------
end
-- реклама -----------------------------------------------------------
Поторопись зарегистрировать самый короткий почтовый адрес @i.ua
http://mail.i.ua/reg - и получи 1Gb для хранения писем

Join main@groups.jewishgen.org to automatically receive all group messages.