Yizkor Books #YizkorBooks Re: yizkor digest: September 05, 1998 #yizkorbooks


Hal Maggied PhD <drmaggoo@...>
 

Shalom Yizkor Bikher Khaverim: Please accept my profuse apology for
transmitting --accidently-- a family newsletter. I do not know how it
happened! It certainly was unintended.

I truly am sorry you had to scroll through it to reach the other item which
I did post intentionally on Czestochov in behalf of the Judaica Archives
at Florida Atlantic University in Boca Raton, FL.

Yizkor Project Digest for Saturday, September 05, 1998.

1. Budapest
2. Czenstochov

----------------------------------------------------------------------

Subject: Czenstochov
From: Hal Maggied PhD <drmaggoo@ix.netcom.com>
Date: Wed, 2 Sep 1998 14:59:23 +0100
X-Message-Number: 2

VITEBSK Guberniya: Usvyaty=Uzhvit, Velizh=Veliz, Surazh=Suraz, Borisov,
Velikiye-Luki, Nevel, Kopreva, Vitebsk shtodt, Berezhukha;
VOLHYN Guberniya: Portisk=Poryck=Pavlovka, Lutzk=Luck,
Gorokhov=Horochow=Horchiv, Lokatchi=Lokache, Ludmir=Vladimir,
Swiniuchii=Sviynokh, Shklin, Brody, Torchin, Tur'ysk=Trisk, Rovno=Riwni,
Kovel=Kovla, Kupichov, Ozeriany;
Hal MAGGIED, PhD AICP Ohio State Alumnus <drmaggoo@ix.netcom.com>

Join main@groups.jewishgen.org to automatically receive all group messages.