Re: Translation please from Dutch #germany #translation


oodrual@...
 

As you will have learned from other reaction page 1 of your document may show some more informatieon. Hoever, I think that the enclosed will give you what you are looking for.

C) Ivore Joseph, van beroep koopvrouw, wonende te Winschoten oud eenenveertig

C) Ivore Joseph, profession tradeswoman, residing at Winschoten age fourtyone

jaren ehevrouw van Simon Abrahams, staande tot de verzoekster in geen betrekking

years spouse of Simon Abrahams, not maintaining any family relation with the

van verwantschap.

applicant.

Getuige verklaart dat zij bij de bevalling tegenwoordig is geweest te Wontdorf en

Witness declares to have been present at the childbirth at Wontdorf and

alzo de daadsaken door verzoekster omtrent hare geboorte opgegeven volkomen kan

therefore can fully confirm the fact of applicant's birth

bevestigen zonder evenwel voor de juistheid der dagteekening te willen instaan,

without vouching for the accuracy of the date

hoewel het omtrent het vermelde tijdstip moet geweest zijn

though it must have been around that time

d Amalia Isac van beroep koopvrouw wonende te Nieuwe Pekela oud zevenenveertig

D) profession tradeswoman, residing at Nieuwe Pekela age fourtyseven

jaren ehevrouw van Aron Assener staande tot de verzoekster in geene betrekking van

years spouse of Aron Assener, not maintaining any family relation with the

verwantschap

applicant.

Getuige verklaart dat ook zij tijdens de geboorte van Rika Os te Wontdorf is geweest

Witness declares to also have been present at the childbirth at Wontdorf

en zich zulks zeer wel weet te herinneren dat dit omstreeks de bovengenoemde

and can very well remember that this must have been around the above mentioned

dagteekening moet zijn geweest zonder echter dezelve met nauwkeurigheid te kunnen

date without being able to declare with accuracy

dat Rika Os de dochter is van de genoemde echtelieden kan getuige zeer wel verklaren

that Rika Os is the daughter of the aforementioned couple the witness can certainly declare

Wij Kantonregter voornoemd

We Justice of Peace

Gehoord de voordragt door de verzoekster in dezen aan ons gedaan

Having heard applicant's request in hand

Gehoord de verklaringen door de vier bovengemelde getuigen voor ons afgelegd

Having heard the statements to us by the four above mentioned witnesses

Gezien artikel 127 van het Burgerlijk Wetboek

Considering article 127 of the Civil Code

Verleenen op de verklaringen der vier voorvermelde getuigen alleen om daarop haar

on the basis of the statements by the four above mentioned witnesses

voorgenomen huwelijk te kunnen voltrekken deze acte van bekendheid aan Rika Os

that the intended wedding can take place by granting with this certificate of acqaintance

dat zij is geboren te Wontdorf Koningstrasse Hanover den achttienden November

that she was born at Wontdorf Koningstrasse Hanover on November 18

1800zevenentwintig dochter van Levi Simon Os en Rachel Luppeman echtelieden

1800twentyseven daughter of Levi Simon Os and Rachel Luppeman married couple

Waarvan acte gratis op grond van het van ons vertoonde bewijs van onvermogen

Free of charge based on the proof of insolvency presented to us

afgegeven door den Burgemeester der gemeente Winschoten heden den derden

by the Mair of Winschoten today on the third

February 1800drie envijftig

February 1800fiftythree

Zullende deze als origineel stuk in brevet aan de verzoekster worden uitgegeven

The original certicate will be handed to the applicant

Aldus gedaan en door ons en den griffier onderteekend te Winschoten op dag maand

So done and signed by us and by the registrar at Winschoten on the day month

en jaar als boven verklarende alle comparanten dat zij niet kunnen schrijven omdat

and year as all of the parties concerned declare not being able to write as

geene van hen allen ooit de schrijfkunst heeft geleerd.

none of them ever mastered the art of writing.

 

Regter Griffier

Judge Registrar

...Quintus ------------

...Quintus ------------

 

Gratis geregistreerd tewinschoten tweebladen zonderringoogen

Recorded free of charge atWinschoten tweesheets withoutperforation

den vierden february1853 deel 9 folio tgivl 5

on February four1853 part 9 folio sheet 5

De ontvanger

The collector

STORK

 

 

Join main@groups.jewishgen.org to automatically receive all group messages.