Map - Street Address - Pre-WWII Kalisz #poland #general


Terry Ashton
 

I am having trouble “finding” the Polish Wikipedia, so could someone please suggest how one logs onto it?

Many thanks

Terry Ashton

 

Ms Terry Ashton, Australia

PRASHKER-Kalisz; SZUMOWSKI-Lomza; WAJNGOT-Poland; WIERZBOWICZ-Poland; GOLDMAN-Poland; SEGAL-SEGALOVITCH-Vilna; GOLTZ-Latvia

 

Join main@groups.jewishgen.org to automatically receive all group messages.