פנינים משלחן הגר"א על התורה - Request for Scans of pages from a book by the Vilna Gaon #rabbinic #general


aaran1286@...
 

Shalom, 

If if anyone has the book פנינים משלחן הגר"א על התורה I would be immensely greateful if you could please send copy of page 30 and the footnote on page 324. According to google books, both of these pages mention my ancestor Rabbi Shmuel Chassid from Rassein. 

I was also wondering why, if this book was indeed written by the Vilna Gaon, it refers to him in the third person. I.e., the google books snippet says
"הגאין ... היסב ... אצל רבנו הגדול רבה אליהו מוילנא". 

Thank you very much indeed.

Shavua tov, 

Yoav Aran 
London

Join main@groups.jewishgen.org to automatically receive all group messages.