Re: U.S. PBS Series Ridley Road #usa


Terry Ashton
 

My mother does remember anti-semitic attacks in London at the time this
series was set.

Ms Terry Ashton, Australia
PRASHKER-Kalisz; SZUMOWSKI-Lomza; WAJNGOT-Poland; WIERZBOWICZ-Poland;
GOLDMAN-Poland; SEGAL-SEGALOVITCH-Vilna; GOLTZ-Latvia; ABRAHAMOVICH-Latvia

Join main@groups.jewishgen.org to automatically receive all group messages.