Help with a town/village in Russia - Kaliskovkeh By koshka5@... · #651455 ·
Ashkenazim with Oriental eyes By koshka5@... · #654400 ·
Kolyshki Shtetl By koshka5@... · #664004 ·