Date   
records from Cherikov, Mogilev. By dmitry_shirochin@... · #644738 ·
Zaverezhye/Vorotinschtina By dmitry_shirochin@... · #644792 ·
Mogilev or Mogilev? By dmitry_shirochin@... · #650698 ·