Date   
Khashchevate - Chashivater Aid Society By Paul Finelt · #319909 ·
Ukraine SIG #Ukraine Olgopol District Document Translation - 1875 Revision List By Paul Finelt · #630251 ·
Olgopol District Document Translation - 1875 Revision List By Paul Finelt · #310031 ·
JewishGen Discussion Group #JewishGen Olgopol District Document Translation - 1875 Revision List By Paul Finelt · #545992 ·
Olgopol District Document Translation - 1875 Revision List By Paul Finelt · #225679 ·
Ukraine SIG #Ukraine UPDATE: Bershad, Chechelnik, Camenca, Myastkovka, Obodovka, Olgopol, Rashkov, Zagnitkov, Zhabokrich - 1875 Revision List Translation Project By Paul Finelt · #630226 ·
UPDATE: Bershad, Chechelnik, Camenca, Myastkovka, Obodovka, Olgopol, Rashkov, Zagnitkov, Zhabokrich - 1875 Revision List Translation Project By Paul Finelt · #310006 ·
Ukraine SIG #Ukraine Family History - Story - Similar Stories By Paul Finelt · #629922 ·
Family History - Story - Similar Stories By Paul Finelt · #309702 ·
JewishGen Discussion Group #JewishGen Family Story - Similar Stories? By Paul Finelt · #543383 ·
Family Story - Similar Stories? By Paul Finelt · #223070 ·
Ukraine SIG #Ukraine KehilaLinks Pages - Bershad and Ol'Gopol - Podolia - Ukraine By Paul Finelt · #629878 ·
KehilaLinks Pages - Bershad and Ol'Gopol - Podolia - Ukraine By Paul Finelt · #309658 ·
JewishGen Discussion Group #JewishGen KehilaLinks Pages - Bershad and Ol'Gopol - Podolia - Ukraine By Paul Finelt · #543022 ·
KehilaLinks Pages - Bershad and Ol'Gopol - Podolia - Ukraine By Paul Finelt · #222709 ·
Ukraine SIG #Ukraine Olgopol District Document Translation Project By Paul Finelt · #629339 ·
Olgopol District Document Translation Project By Paul Finelt · #309119 ·
JewishGen Discussion Group #JewishGen Olgopol District Document Translation Project By Paul Finelt · #539111 ·
Olgopol District Document Translation Project By Paul Finelt · #218798 ·
1 - 19 of 19