Date   
Town or village of Synorushko By jenya.kanadov@... · #645672 ·
Archives of Ukraine records By jenya.kanadov@... · #645005 ·
Looking for list of Rabbi Shapiro's also Bukowsky/Wachtenheim/Epstein family By jenya.kanadov@... · #645004 ·
Tauba Bukowska Wachtenheim +Israel Shapiro Epstein wedding record By jenya.kanadov@... · #644948 ·
Need help in translating a handwritten wedding record By jenya.kanadov@... · #644783 ·
translate ( poland-english) Israel Shapiro and Tauba Bukowska's wedding record, By jenya.kanadov@... · #644782 ·
Translation of wedding record By jenya.kanadov@... · #644757 ·
Bukowski/Shapiro/Wachtenheim/Epstein family By jenya.kanadov@... · #644519 ·
Bukowski/Shapiro/Wachtenheim/Epstein family By jenya.kanadov@... · #644500 ·
Bukowski/Shapiro family By jenya.kanadov@... · #644128 ·
Bukowski/Shapiro family By jenya.kanadov@... · #644126 ·
Bukowski/Shapiro family By jenya.kanadov@... · #644125 ·
Bukowski/Shapiro family By jenya.kanadov@... · #643903 ·
Bukowski/Shapiro family By jenya.kanadov@... · #643681 ·