Rabbinic Genealogy SIG #Rabbinic R' Menachem Mendel of Warka #rabbinic


Miky Skulsky <skulsky@...>
 

Dear Siggers,

I am looking for information about R' Menachem Mendel of Varka.
Can somebody tell me where Varka is and what is its real name?

Miky Skulsky

Researching:

SKULSKI/SKULSKY >from Kozin/Berestechko Ukraine, Winnipeg Canada, NY USA
COHEN/KOJEN Kozin/Vishnevets Ukraine
KATERBURSKY/KATERBURGSKY/KATABURSKY Ukraine
LERNER Kremenets/Gorokhov/Radzivilov/Lubakhovka Ukraine
ROTENBERG Radzivilov/ Varkovitch Ukraine
SZPRECHER/SPRECHER Vyshgorodok Ukraine, NY USA