Topics

Looking for members of the Kosfiszer family of Laszczow #poland #general


kosfiszer8@...
 

Looking for members of the Kosfiszer family from Laszczow, Lublin, Poland and Lodz, Poland; or people that have any knowledge of the family name.

Angel Kosfiszer
kosfiszer8@...
Richardson, Texas.